vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

header za facebook ORTOPEDIJA 07 08 2019

Minimalno invazivni kirurški pristupi na kuk zbog mogućnosti bržeg funkcionalnog oporavka probudili su značajni interes i liječnika i bolesnika. Krajem 20. stoljeća dolazi do intenzivnog razvoja minimalno invazivne kirurgije ugradnje totalne endoproteze kuka, čemu je pogodovao i razvoj specifičnog instrumentarija. Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka je područje koje se u Htvatskoj razvija posljednjih 10-tak godina. Minimalno invazivnim pristupom na kuk smatra se onaj pristup u kojem se koriste mišićni intervali, čime se ne oštećuje muskulatura kuka,a rez kože je manji. Najčešće se koristi modificirani anterolateralni pristup koji koristi interval između glutealne muskulature i mišića tensor fasciae latae, čime abduktorna muskulatura kuka ostaje očuvana. Nakon ugradnje umjetnog kuka koji je posebno dizajniran za takvu tehniku , pacijent od prvog poslijeoperacijskog dana hoda, najčešće punim opterećenjem do granice bolova. Boravak u bolnici svede se na 2-3 dana bez potrebe za posebnom rehabilitacijom. Prednost minimalno invazivnog pristupa je u bržoj ranoj rehabilitaciji.